Aditya Raj Kapoor               Mrs Sunita Khanna               Rajoo Gautam                     Namrata Singh
            Mumbai                        (Retd. teacher DPS)                London, UK                          London, UK
                                                         Gurgaon

      
         Pooja Sabharwal                  Lillian Kumar                 Mrs Louise Khurshid                     Ravi Sharan
          Gurgaon                                  USA                             Mr Salman Khurshid                       New Delhi
                                                                                                    New Delhi

      
      Sandeep Tandon                     Atul Kapur                           Lalit Dumra                         Suku Thomas
            New Delhi                           Gurgaon                              New Delhi                                 USA


      
      Heena Kathuria                   Shifaali Kasliwall                     Shantanu Kaul                  Swati M. Kahol
       Gurgaon                                 Gurgaon                                  Dubai                                  Gurgaon


     
                Anshul                           Akhil Bakshi                           Raghavan                           Sheena Taneja
              Gurgaon                            Gurgaon                               Gurgaon                               Gurgaon


     
Swati Kahol & Nitin Kahol        Mrs Sunita Khanna             Mrs Himali Narang                     Lillian Kumar
             Gurgaon                      (Retd. teacher DPS)                   Gurgaon                                      USA
                                                         Gurgaon

Untitled Document